Lut 22

Rolniczy handel detaliczny – informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny – informacje podstawowe

Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w  tym przede wszystkim ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

załącznik 03-02-2017

 

Lut 12

Zalecenia dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce

Zalecenia dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce

Mając na uwadze ustalenia dotyczące możliwych źródeł zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków zaleca się hodowcom utrzymującym drób na ściólce, przestrzeganie następujacych zasad postępowania przy utrzymywaniu ptaków:

– słoma przeznaczona na ściółkę nie może zawierać w swoim składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów z odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HPAI

– wskazane jest wykorzystywanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej ostatnie 3 miesiące w pomieszczeniach ( stodoła, magazyn) lub pod przykryciem ( wiata, plandeka)

– w przypadku korzystania ze słomy z odkrytych stogów, nalezy wykorzystać wyłącznie wewnętrzne baloty słomy, rezygnując z warstwy zewnętrznej stogu,

– w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zaleca się, aby hodowca uczestniczył w zaladunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchnich warstw słomy pochodzącej z odkrytych stogów;

– w przypadku korzystania przez hodowcę z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu ( grupy obcinające pazury u kaczek, grypy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu) – należy każdorazowo sprawdzać, czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymuje się drób ( jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki itp.)

– zaleca się, by hodowca drobiu każdorazowo sprawdzał wszystkie te osoby przed ich wejściem na teren kurnika oraz przy opuszczaniu kurnika. Nalezy pamiętać, że grupy te świadczą usługi również w innych gospodarstwach i mogą w ten sposób przenieść chorobę.

Lut 08

Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE

7 lutego 2017r. podczas posiedzenia Grupy Zadaniowej ds. wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski była omawiana aktualna sytuacja związana z występowaniem grypy ptaków.

Posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem ministra Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli podsekretarze stanu Ewa Lech i Rafał Romanowski.

Minister zaapelował o bezwarunkowe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Środki prewencyjne powinny obejmować utrzymywanie ptaków w zamknięciu (uniemożliwienie kontaktu z ptakami dzikimi). Wirus może być też łatwo przeniesiony na odzieży, sprzęcie, za pośrednictwem paszy, a także przez psy, koty, gryzonie.

Analizowana była sytuacja w poszczególnych regionach kraju. Informacje terenowe wskazują na zróżnicowaną, jednak na ogół wysoką zachorowalność i śmiertelność u drobiu.

Uczestniczący w posiedzeniu dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii- Państwowego Instytutu Badawczego prof. Krzysztof Niemczuk przedstawił prezentację (w załączeniu) dotyczącą analizy przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i w państwach UE.

Aktualnie 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry.

W 19 krajach potwierdzono obecność wirusa HPAI/H5N8 u drobiu, a są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. Ogółem, w Europie zdiagnozowano ponad 500 ognisk tej choroby (w tym na Węgrzech ponad 220, a we Francji ponad 120).

W Polsce, od momentu wykrycia pierwszych przypadków H5N8 (listopad 2016 r.), zdiagnozowano 43 ogniska HPAI H5N8 u drobiu oraz wystąpienia zakażeń tym wirusem u ptaków dzikich w 40 lokalizacjach. W dwóch miejscach (województwo dolnośląskie) stwierdzono u łabędzi niemych zakażenie wirusem HPAI podtypu H5N5.

Podsekretarz stanu Ewa Lech zaapelowała o bardzo staranne egzekwowanie zasad bioasekuracji i bezwzględne stosowanie przepisów prawnych przez służby weterynaryjne.

Podkreśliła, że bioasekuracja to podstawowy warunek niezbędny do zabezpieczenia drobiu przed wirusem.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski zalecił cotygodniowe składanie raportów przez wojewódzkich lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzanych kontroli i oceny sytuacji epizootycznej.

Podejmowane działania wynikają z bezprecedensowego nasilenia występowania grypy ptaków nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Ustalono, że powołany zostanie zespół ds. opracowania propozycji bioasekuracji dla drobiu wodnego. W skład tego zespołu wejdą przedstawiciele hodowców takiego drobiu, inspekcji weterynaryjnej i resortu rolnictwa.

 

Załącznik 1 – prezentacja

 

Sty 18

Rolniczy handel detaliczny – akty prawne

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia akty prawne regulujące kwestie rolniczego handlu detalicznego.

 

D.2016.1961 ustawa

D.2016.2159 rozporządzenie

D.2016.2192 rozporządzenie

D.2016.2161 rozporządzenie

Sty 14

Rolniczy handel detaliczny

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników ( Dz.U. poz. 1961), która wprowadziła definicję ,,rolniczego handlu detalicznego”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia  wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez PLW

 

Wniosek RHD

Sty 13

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Zgłoszenie posiadania ptaków

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu

Gru 28

Apel do hodowców ptaków – UWAGA HPAI

Apel do hodowców ptaków UWAGA HPAI !!

Gru 28

Obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniająca obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Gru 21

Informacje związane z grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie prosi o przesyłanie wszelkich informacji związanych z grypą ptaków  na adres  e-mail: grypaptakow@wetleszno.pl

 

Gru 21

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu  <plik>

Starsze posty «