Ogłoszenie: Szkolenie – ubój zwierząt poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuję, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  ul. Święciechowska 150, przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie dla osób prowadzących ubój zwierząt poza rzeźnią z przeznaczeniem na użytek własny oraz ubój drobiu, królików i zajęcy w ramach prowadzonej bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

W związku z tym osoby zainteresowane proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w w/w szkoleniu.

Termin szkolenia zostanie podany do informacji po zamknięciu listy uczestnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie osobom przeszkolonym wystawi zaświadczenia o odbyciu szkolenia .

Za wystawienie zaświadczenia pobrana zostanie oplata skarbowa w wysokości 17 zł.

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

Księgi rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń, obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

Księgi rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń, obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

Wzory ksiąg rejestracji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – dokumenty

oświadczenie weterynaryjne

oświadczenie przedsiębiorcy

nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Szczegóły dotyczące naboru można przeczytać <tutaj>

Wyznaczenia 2019 uzupełnienie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 20 luty 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  ubiegających się o wyznaczenie do nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.

  Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150  Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wyznaczenia 201 .oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniem mogą być objęte wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniem zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

oświadczenie tylko do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem

Praktyczne wskazówki dla rolników – konieczność uboju poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników – konieczność uboju poza rzeźnią

Rozporządzenie Nr 1/2019 Wojewody Wielkopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rozporządzenia: Rozporządzenie Nr 1/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego

 

<źródło wiadomości>

ogłoszenie wyników dostawcy paliw płynnych

Najkorzystniejszą ofertę uzyskano od formy:

Stacja Paliw Płynnych EMKA Sp. z o.o.

Szczegóły dostępne <tutaj>

Wybór firmy: opieka medyczna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistyczny Przychodni Lekarskich „ARTES” Sp. z o.o.

Szczegóły można przeczytaj <tutaj>