Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania instalacji elektrycznej.

Obgryzanie ogonków u świń – analiza ryzyka

MATERIAŁY WZBOGACAJĄCE ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ – WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

OBGRYZANIE OGONÓW U ŚWIŃ ANALIZA RYZYKA – WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zakończenie naboru (123870)

Nabór zakończył się wyborem kandydatki:

Adrianna Marczewska – Wilkowice

Procedura naboru na wolne stanowiska w PIW Leszno

Nabór na stanowisko: Inspektor w zespole do spraw administracyjnych

Polska obszarem wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu. Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie. Należy podkreślić, że program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń był realizowany w Polsce od ponad 15 lat. Łącznie stwierdzono i zwalczono chorobę w 19 382 stadach świń, w których wykryto 51 162 zakażonych świń. Brak występowania choroby Aujeszkyego w Polsce od września 2020 r. pozwolił na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV. W celu utrzymania przyznanego statusu będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie mniejsza niż przed uznaniem kraju. Jednocześnie w powiatach o dużej ilości stad    trzody chlewnej,nie wszystkie stada będą musiały być badane w tym kierunku.

Nabór w ramach umowa zlecenie

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: radca prawny

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Juliusz Fijałkowski Poznań

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie ogłasza nabór kandydatów

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 20223r.

2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości

2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy

2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Skip to content