«

»

Wrz 19

Informacja 19-09-2017r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązku natychmiastowego zgłaszania padnięcia zwierząt zaliczanych do przeżuwaczy ( bydło, owce, kozy) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie.

Powyższy obowiązek wynika z art.  42 ust. 1a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przepis ten nakłada na posiadacza zwierząt gospodarskich obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

Przekazywanie powyższej informacji jest niezbędne celem oceny przez organa Inspekcji Weterynaryjnej zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt, a w szczególności BSE. Obowiązkiem każdego powiatowego lekarza weterynarii jest prowadzenie ,,Rejestru padłych przeżuwaczy’’, w którym umieszcza się dane pochodzące od właściciela zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Lesznie poucza, że zaniechanie natychmiastowego zgłoszenia padnięcia przeżuwacza jest karalne na podstawie art. 85 ust. 2b) powołanej ustawy, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.