Obowiązki posiadaczy świń

Obowiązki posiadaczy świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.

Ponadto na podstawie obowiązującego w 2020 roku ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ – na obszarze zagrożenia ( kolor niebieski na mapie dostępnej na stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ ) oraz obszarze objętym ograniczeniami ( kolor czerwony na mapie), posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wszyscy posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

 

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem że:

1) świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii ;

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

W przypadku uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.

Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane:

1) na obszarze objętym ograniczeniami – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń;

2) na obszarze zagrożenia –  w każdym przypadku.