Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych

Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej otwiera zminimalizowane co do wymogów postępowanie, w którym adresat wniosku dokonuje oceny m. in. czy żądana informacja ma charakter publiczny i czy podlega udostępnieniu. Stosownie do wyników tej oceny udziela tej informacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni albo zaskarżalną decyzją odmawia jej udzielenia, może także w uzasadnionych przypadkach  obciążyć wnioskodawcę kosztami związanymi  z udzieleniem informacji publicznej. Nadto może wystąpić konieczność powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej ponad podstawowy termin 14 dni.

Wskazane wyżej decyzje i zawiadomienia wymagają skierowania ich do określonej osoby, która złożyła wniosek o udzielenie informacji publicznej, a zatem dane tej osoby muszę być znane podmiotowi, do którego skierowano wniosek. W konsekwencji przyjmuje się, że anonimowe żądanie udzielenie informacji publicznej nie spełnia wymogów wniosku w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy  i nie generuje obowiązku udzielenia informacji publicznej.  Twierdzenie to zachowuje aktualność także w przypadku anonimu nadesłanego pocztą elektroniczną, zawierającego żądanie udzielenie informacji na określony adres poczty elektronicznej.

Powyższy pogląd znajduje oparcie w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych:

Wyrok WSA w Łodzi, sygn. akt: II SAB/Łd 205/15 (orzeczenie prawomocne)  http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/30316-anonim-a-informacja-publiczna

Skarżący złożył wniosek drogą elektroniczną – wysłał pytania na adres mailowy Spółki. Wiadomość nie zawierała wskazania imienia i nazwiska jej autora, a jedynie żądanie doręczenia odpowiedzi „w postaci odpowiedzi  e –mail”.

W odpowiedzi na skargę,  Spółka wyjaśniła, że wniosek złożony pocztą elektroniczną nie był podpisany ani nie wskazywał danych wnioskodawcy.  Dopiero skarga zawiera dane wnioskodawcy jak imię i nazwisko oraz adres wobec czego spółka udostępniła już wnioskodawcy informacje w żądanym zakresie.

Rozstrzygnięcie Sądu

WSA rozstrzygnął, że złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji, i względnie – wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji (o której to decyzji wspomina zresztą sam skarżący w treści skargi). Oczywiste jest zatem, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być anonimowy. Niezależnie więc od formy jego wniesienia winien zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres i treść żądania. W przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną nie jest konieczne użycie podpisu elektronicznego, jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy ze wskazania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) oraz adresu, w tym także poczty elektronicznej, na który winna być przesłana informacja.

Tak samo orzekł WSA w Gdańsku https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sab-gd-60-16-wymog-braku-anonimowosci-wniosku-o-522199134 (wyrok z 29 czerwca 2016 r., sygn.. IISAB/GD60/16).

Nie znajduje uzasadnienia hipoteza, że niespełniający wymogów ustawowych wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpoczyna bieg terminu do udzielenia tej informacji.