Zapytanie ofertowe – medycyna pracy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Umowa  obejmie minimalny zakres opieki zdrowotnej, a więc świadczenia zdrowotne , do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie kodeksu pracy, powołanej ustawy i przepisów wykonawczych do tych ustaw (art. 12 ust. 2 pkt 2) na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. w ramach działalności gospodarczej zleceniobiorcy.

 

Wymagania:

  • Ofertę mogą złożyć wyłącznie podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania czynności o których mowa w ustawie powołanej na wstępie oraz podmioty, w ramach działalności których uprawnieni lekarze udzielają tych świadczeń i wykonują określone czynności.
  • Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę oraz podania w ofercie pełnego brzmienia firmy, adresu, telefonów kontaktowych lub adresów poczty elektronicznej, NIP i REGON.

Wymagane dokumenty i zgody:

  • Wymaga się wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aktualna ilość pracowników: 17.

Podmioty zainteresowane powinny złożyć ofertę do dnia 09.12.2020r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 , od poniedziałku do piątku do godz. 1500 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150).

Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA OPIEKA MEDYCZNA NA 2020 r.”

Kryteria oceny oferty spełniające wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia

 

Termin wyboru oferty: 11.12.2020r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze najpóźniej  18 grudnia 2020 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść w załączniku