01-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z publikacją w dniu 27 czerwca br. na stronach internetowych Rossielchoznadzor informacji oraz map obrazujących rzekome rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski

 

01-07-14-mapa

01-07-14-komunikat-glw

Nowy protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur

Nowy Protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji  Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli. – obowiązujący od 15 marca 2014r.

 

Protokół pobrania próbek w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)

 

 

Materiały informacyjne ASF

Materiały informacyjne i szkolenie z ASF dla Hodowców i Lekarzy Weterynarii

 

pismo 402-43.1

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców 2

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet 2

ASF informacja dla lekarzy

Likwidacja majątku – sprostowanie

S P R O S T O W A N I E

Do ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie z dnia 4 grudnia 2013 r.

W ogłoszeniu o zbędnych składnikach majątku ruchomego – PIW Leszno w wykazie wykazano:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
7. Laptop-Toschiba

Bez dysku twardego

013/KOM/189/10  

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany ,uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

8. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

Prawidłowy zapis wykazu powinien brzmieć:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
7. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

 

Leszno, dnia 4 grudnia 2013 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe / Dz. U. Nr 114 poz. 761/ i na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1,2.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbędzie się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostki (instytucje) gospodarki budżetowej.
 2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I;
 3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I-II.

 

 1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1,2 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie  z treścią § 38 pkt. 3 i 4.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1,2 mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.

 

 1. Wniosek winien być dostarczony w zamkniętej kopercie do dnia 18 grudnia.2013 r.
 2. Wniosek winien zawierać:

– oświadczenie referenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1, 2.

– dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania ), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres oraz siedzibę,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

-oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia  o przyjęciu oferty lub niezwłocznie  po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach  w terminie  nie dłuższym niż 7 dni.
 5. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 12 1010 1469 0067 8322 3100 0000. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach 1, 2 mogą składać pisemne wnioski zgodne z treścią rozporządzenia.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 18.12.2013 r do godz. 10.00 na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

Tel. 65 520 39 63, fax.65 529 94 09

e-mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów I udzielania wyjaśnień jest:

Longina Leśniczuk

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego
 2. Wykaz zbędnych składników majątku trwałego

 

Załącznik nr 1

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  7.  

Laptop-Toschiba

Bez dysku twardego

 

013/KOM/189/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

 

Sprzęt wyeksploatowany, uszkodzony

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

8. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Wykaz zbędnych składników majątku trwałego – PIW Leszno

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Zestaw komputerowy Dell

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/3

 

Szt.

 

1

 

30,00

 

Dlugi okres użytkowania brak części nie spełnia norm jakościowych

 

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

2.

 

Notebook TOSCHIBA

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/7

 

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

3.

 

Notebook TOSCHIBA

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/9

 

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

  4.  

Kserokopiarka cyfrowa SHARP AR-161

 

 

PIW/ŚT/803/22

 

Szt.

 

1

 

300,00

 

Uszkodzona płyta główna oraz inne podzespoły do wymiany Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

Praktyczne wskazówki dla rolników

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

Wskazówki dla rolników przy koniecznym uboju

Likwidacja majątku

OGŁOSZENIE

                                              INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

                             POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W LESZNIE

                            O ZBĘDNYM  SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 

  Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie informuje ,że posiada zbędny składnik majątku ruchomego tj :

– Samochód ciężarowy marki ŻUK , typ A 11B, rok produkcji 1991 , numer podwozia SUL11111BM0552075 , pojemność silnika 2120 cm3, przebieg  kilometrów 27984.

Wyżej wymieniony składnik majątku ruchomego jest całkowicie wyeksploatowany , przestarzały technicznie .

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki majątku ruchomego podmiotom wyszczególnionym w § 38 ust.1.2 na ich pisemny wniosek. Wnioski należy składać do dnia 7 października 2013 r. do godziny 15.00  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150 , 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na w/w adres z dopiskiem                                                                                                       „ oferta nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego „.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 520 39 63.

Zagrożenie ASF

W związku z zagrożeniem ASF Główny Lekarz Weterynarii przypomina, aby każde wystawienie świadectwa zdrowia było poprzedzone wizytą lekarza wystawiającego świadectwo zdrowia na fermie oraz aby w trakcie każdej wizyty na fermie był bezwzględnie używany jednorazowy ubiór ochronny.

Komunikat

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

RELANE ZAGROŻENIE

 

AFRYKANSKI POMOR SWIŃ REALNE ZAGROZENIE

Komunikat nr 4

Komunikat nr 4 Głównego Lekarza Weterynarii

w sprawie działań Inspekcji Weterynaryjnej po ogłoszeniu wykrycia pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w rejonie iwiejskim, w obwodzie grodzieńskim na Białorusi.

 

 

Lista załączników:

Prezentacja ASF 2011

Zakładasz nową siedzibę stada, w której będziesz utrzymywał zwierzęta

Rolniku,

zakładasz nową siedzibę stada, w której będziesz utrzymywał zwierzęta?

 Pamiętaj żeby zgłosić się do Inspekcji Weterynaryjnej!

Jeśli zamierzasz:

hodować bydło mleczne lub opasowe– pamiętaj, aby zakupić bydło z gospodarstw urzędowo wolnych od: Enzootycznej białaczki bydła, Brucelozy i Gruźlicy. Umożliwi to uzyskanie przez Twoje stado statusu urzędowo wolnego od chorób zakaźnych. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł sprzedawać bydło innym hodowcom zgodnie z prawem! Aby otrzymać decyzję, że Twoje stado jest wolne od chorób zakaźnych wystarczy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii wniosek, oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłacanej na konto Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513).

hodować bydło mleczne– zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu uzyskania Atestu dla producenta mleka surowego do skupu

hodować trzodę chlewną– pamiętaj, że trzodę należy zakupić ze stad wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego lub urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego. Trzoda taka powinna być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, a na podstawie wniosku i świadectwa zdrowia  Twojemu stadu zostanie nadany odpowiedni status wobec choroby Aujeszkyego. Dopiero wtedy możesz zgodnie z prawem sprzedawać trzodę do uboju lub hodowli.

-jeśli przejmujesz całe gospodarstwo wraz  ze zwierzętami zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wraz z aktem notarialnym.

jeśli wytwarzasz materiały paszowe ( uprawa areału) lub posiadasz zwierzęta przeznaczone do uboju zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu wpisania gospodarstwa do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pamiętaj!  Zgłaszając do ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt w terminie unikasz dodatkowych kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie  ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Tel. 65 5203963, fax. 655299409, www.wetleszno.pl