08-07-2014r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku wąglika

 

pełna treść 8-07-2014r. (2)

08-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia siódmego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

pełna treść 8-07-2014r.

07-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia piątego oraz szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

pełna treść 07.07.2014r

Sprostowanie 08-07-2014

07-07-2014

Z dniem 7 lipca 2014 r. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii Pana Marka Pirsztuka

 

Pełna treść

01-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z publikacją w dniu 27 czerwca br. na stronach internetowych Rossielchoznadzor informacji oraz map obrazujących rzekome rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski

 

01-07-14-mapa

01-07-14-komunikat-glw

Nowy protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur

Nowy Protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji  Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli. – obowiązujący od 15 marca 2014r.

 

Protokół pobrania próbek w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)

 

 

Materiały informacyjne ASF

Materiały informacyjne i szkolenie z ASF dla Hodowców i Lekarzy Weterynarii

 

pismo 402-43.1

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców

ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców 2

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet

ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet 2

ASF informacja dla lekarzy

Likwidacja majątku – sprostowanie

S P R O S T O W A N I E

Do ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie z dnia 4 grudnia 2013 r.

W ogłoszeniu o zbędnych składnikach majątku ruchomego – PIW Leszno w wykazie wykazano:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
7. Laptop-Toschiba

Bez dysku twardego

013/KOM/189/10  

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany ,uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

8. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

Prawidłowy zapis wykazu powinien brzmieć:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
7. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

 

Leszno, dnia 4 grudnia 2013 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe / Dz. U. Nr 114 poz. 761/ i na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1,2.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbędzie się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostki (instytucje) gospodarki budżetowej.
 2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I;
 3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I-II.

 

 1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1,2 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie  z treścią § 38 pkt. 3 i 4.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1,2 mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.

 

 1. Wniosek winien być dostarczony w zamkniętej kopercie do dnia 18 grudnia.2013 r.
 2. Wniosek winien zawierać:

– oświadczenie referenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1, 2.

– dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania ), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres oraz siedzibę,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

-oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia  o przyjęciu oferty lub niezwłocznie  po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach  w terminie  nie dłuższym niż 7 dni.
 5. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 12 1010 1469 0067 8322 3100 0000. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach 1, 2 mogą składać pisemne wnioski zgodne z treścią rozporządzenia.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 18.12.2013 r do godz. 10.00 na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

Tel. 65 520 39 63, fax.65 529 94 09

e-mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów I udzielania wyjaśnień jest:

Longina Leśniczuk

 

 

 

Załączniki:

 1. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego
 2. Wykaz zbędnych składników majątku trwałego

 

Załącznik nr 1

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Monitor LCD Philips 17

 

013/MON/157/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Zniszczony, długi okres uzytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

2.

 

Zestaw komputerowy

Bez dysku twardego

 

013/KOM/136/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
 

3.

 

Zestaw komputerowy

(ARTO)

Bez dysku twardego

 

013/KOM/2/10

 

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  4.  

Zestaw komputerowy

 

Bez dysku twardego

 

013/KOM/138/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

Przestarzała technologia, zniszczony, długi okres użytkowania Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  5.  

Monitor LCD „19”

 

013/MON/1/10

 

Szt.

 

1

 

20,00

Na skutek przepięcia w prądzie uległ spaleniu Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  6.  

Drukarka 2015 D z dupleksem

 

 

013/DRK/5/10

 

Szt.

 

1

 

50,00

 

Uszkodzona płyta główna

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna
  7.  

Laptop-Toschiba

Bez dysku twardego

 

013/KOM/189/10

 

Szt.

 

1

 

30,00

 

Sprzęt wyeksploatowany, uszkodzony

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

8. Niszczarka

 

013/NSZ/159/10  

Szt.

 

1

 

10,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony, nie nadaje się do naprawy Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Wykaz zbędnych składników majątku trwałego – PIW Leszno

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Nr serii/Nr ewiden.  

J.m.

 

ilość

 

Cena/ sztuka

 

Ocena stanu technicznego

 

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

Zestaw komputerowy Dell

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/3

 

Szt.

 

1

 

30,00

 

Dlugi okres użytkowania brak części nie spełnia norm jakościowych

 

Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

 

2.

 

Notebook TOSCHIBA

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/7

 

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

 

3.

 

Notebook TOSCHIBA

Bez dysku twardego

 

PIW/ŚT/491/9

 

Szt.

 

1

 

30,00

Sprzęt wyeksploatowany i uszkodzony Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

  4.  

Kserokopiarka cyfrowa SHARP AR-161

 

 

PIW/ŚT/803/22

 

Szt.

 

1

 

300,00

 

Uszkodzona płyta główna oraz inne podzespoły do wymiany Sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, darowizna

 

Praktyczne wskazówki dla rolników

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

Wskazówki dla rolników przy koniecznym uboju

Likwidacja majątku

OGŁOSZENIE

                                              INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

                             POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W LESZNIE

                            O ZBĘDNYM  SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 

  Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie informuje ,że posiada zbędny składnik majątku ruchomego tj :

– Samochód ciężarowy marki ŻUK , typ A 11B, rok produkcji 1991 , numer podwozia SUL11111BM0552075 , pojemność silnika 2120 cm3, przebieg  kilometrów 27984.

Wyżej wymieniony składnik majątku ruchomego jest całkowicie wyeksploatowany , przestarzały technicznie .

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki majątku ruchomego podmiotom wyszczególnionym w § 38 ust.1.2 na ich pisemny wniosek. Wnioski należy składać do dnia 7 października 2013 r. do godziny 15.00  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150 , 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na w/w adres z dopiskiem                                                                                                       „ oferta nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego „.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 520 39 63.