Paź 30

Informacja IBR IPV

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie informuje o wejściu w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła  oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła. Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przystąpienie do programu jest dobrowolne, realizowane na wniosek hodowcy.

Za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado bydła zostało objęte programem.

 

         Powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje realizację programu w zakresie spełniania przez stada bydła objęte programem warunków weterynaryjnych określonych w załączniku III do decyzji 2004/558/WE, w tym przede wszystkim w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z realizacją programu. Powiatowy lekarz weterynarii po stwierdzeniu spełnienia tych wymagań uznaje stado bydła, w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek posiadacza bydła, za wolne od IBR/IPV.

         W ramach programu próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i przesyłane przez lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia, zwanego dalej „lekarzem weterynarii opiekującym się stadem”.

Program składa się z dwóch części:

1) część I – Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła;  2) część II – Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych. 

Części programu mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie.

 

Nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu. Dlatego producenci zainteresowani przystąpieniem do programu powinni się zgłosić jeszcze w bieżącym roku.

         Realizacja programu ma doprowadzić do uwolnienia stad bydła objętych programem od IBR/IPV.  

Skutkiem realizacji programu i nadania stadu statusu stada wolnego od IBR/IPV będzie:

1) poprawa sytuacji epizootycznej oraz ekonomicznej w gospodarstwie przez zmniejszenie przypadków zachorowań bydła na IBR/IPV z objawami ze strony górnych dróg oddechowych, ograniczenie liczby poronień oraz zabiegów leczniczych w stadzie bydła, a także zwiększenie mleczności krów;

2) zwiększenie konkurencyjności bydła pochodzącego z gospodarstwa oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych; 3) ułatwienie handlu i obrotu bydłem pochodzącym z gospodarstwa oraz wywozu bydła do państw trzecich.

Poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV wpłynie również pozytywnie na ekonomikę hodowli bydła w stadach objętych programem przez ograniczenie strat bezpośrednich i pośrednich wynikających z występowania choroby, tj. ograniczenie poronień i strat związanych ze zwiększoną śmiertelnością zwierząt, zwiększenie mleczności krów czy zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem zwierząt, a także przez wzrost konkurencyjności bydła pochodzącego ze stad wolnych od IBR/IPV oraz produktów pochodzących od tego lub z tego bydła na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

         W celu potwierdzenia wyników realizacji programu, powiatowy lekarz weterynarii zakłada kartę zdrowia bydła dla każdej sztuki bydła w stadzie i przekazuje ją posiadaczowi bydła przystępującemu do programu, który ją uzupełnia –  załącznik nr 1 do pisma.

Przystąpieniem do programu powinni być zainteresowani przede wszystkim:

1)    Właściciele gospodarstw, z których bydło jest przemieszczane do innych krajów, w tym krajów trzecich z przeznaczeniem na opas lub do hodowli

2)    Gospodarstwa produkujące materiał hodowlany ( jałówki do sprzedaży, buhajki do produkcji nasienia)

 

Zasady uwalniania stad bydła od IBR/IPV przedstawia schemat, stanowiący załącznik nr 2 do pisma.

 

Szczegółowe informacje, w tym treść rozporządzenia, oraz rodzaj wymaganej dokumentacji, prowadzonej przez hodowcę, dostępne są na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii : www.wetleszno.pl

 

Rozporządzenie

Karta zdrowia BVD i IBR

informacja IBR IPV

Paź 12

Likwidacja zbędnego majątku

 

ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku

Załącznik nr 1 wykaz zbędnych składników.pl

 

Wrz 29

Światowy Dzień Wścieklizny

Światowy Dzień Wścieklizny. To jedna z najniebezpieczniejszych chorób zakaźnych – ostrzega WHO. Na wściekliznę umiera na świecie 55 tys. osób w ciągu roku. 28 września to Światowy Dzień Wścieklizny. Czy aby uniknąć zachorowania wystarczy zaszczepić swojego psa i uniknać kontaktu z obcymi zwierzętami?

 

http://www.medonet.pl/zdrowie,swiatowy-dzien-wscieklizny,artykul,1723795.html

 

Wrz 19

Informacja 19-09-2017r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązku natychmiastowego zgłaszania padnięcia zwierząt zaliczanych do przeżuwaczy ( bydło, owce, kozy) do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie.

Powyższy obowiązek wynika z art.  42 ust. 1a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przepis ten nakłada na posiadacza zwierząt gospodarskich obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

Przekazywanie powyższej informacji jest niezbędne celem oceny przez organa Inspekcji Weterynaryjnej zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt, a w szczególności BSE. Obowiązkiem każdego powiatowego lekarza weterynarii jest prowadzenie ,,Rejestru padłych przeżuwaczy’’, w którym umieszcza się dane pochodzące od właściciela zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Lesznie poucza, że zaniechanie natychmiastowego zgłoszenia padnięcia przeżuwacza jest karalne na podstawie art. 85 ust. 2b) powołanej ustawy, który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Wrz 13

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
  w których utrzymywany jest drób.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Ulotka

Wrz 01

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o ogłoszeniu o naborze – nadzór w rzeźni trzody chlewnej i w rzeźni drobiu – na terenie powiatu wschowskiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. poszukuje lekarzy weterynarii zainteresowanych sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju:

– w rzeźni trzody chlewnej  TG NOVA SP. Z O.O. miejsce prowadzenia działalności: ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława oraz

– w rzeźni drobiu Hodowla i Ubój Indyka „BODAMA” Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 7, 67-410 Sława

 

W związku z tym, że istnieje pilna potrzeba zatrudnienia lekarzy weterynarii w w/w zakładach prosimy o składanie wniosków tylko te osoby, które są zdecydowane w krótkim czasie podjąć pracę.

 

Telefon kontaktowy: 683565105, 604875633 e-mail: wschowa.piw@wet.zgora.pl

Wrz 01

Nabór na kandydatów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia :

 • Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w zakładzie: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, WNI 30063801
 • Pobieranie próbek do badań w zakładzie: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, WNI 30063801

Szczegóły ogłoszenia o naborze pod adresem: http://www.piwjarocin.pl/aktualnosci.html

Lip 12

Informacje dotyczące wystawiania świadectw zdrowia – prawidłowe oznakowanie świń

W związku z poinformowaniem Głównego Lekarza Weterynarii przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzaniu przypadków, w których urzędowi lekarze weterynarii wystawiając świadectwa zdrowia  wpisują do niego niewłaściwy numer identyfikacyjny świni, tj. numer siedziby stada urodzenia, a nie numer ostatniej siedziby stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach prawidłowego wypełniania ww. dokumentu. Wpisany na świadectwie błędny numer identyfikacyjny świni jest później powielany na zgłoszeniach zdarzeń dokonywanych przez posiadaczy, pośredników i rzeźnie. W efekcie w bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt powstają nieprawidłowości wynikające z niepoprawnego wypełniania formularzy zgłoszeniowych dotyczących zmiany stanu stada świń.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie, informuje, że świnie, które mają zostać przemieszczone, powinny być oznakowane przed wystawieniem świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii tak, aby mógł on wystawić świadectwo w sposób prawidłowy, na podstawie stanu faktycznego w siedzibie stada (zwierzęta oznakowane nr siedziby stada) i bez jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Dodatkowo przypomina się, że jeżeli urzędowy lekarz weterynarii nie posiada wszystkich niezbędnych informacji do wystawienia świadectwa zdrowia powinien odmówić jego wystawienia w drodze postanowienia.

 

Lip 12

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDCAMI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH, CELEM PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF

W związku z aktualną sytuacją eipzootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawianiem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne nawiązanie ścisłej współpracy z zarządcami wszystkich dróg publicznych na terytorium powiatu. Główną przesłanką przemawiającą za koniecznością nawiązania powyższej współpracy jest zbliżający się sezon wakacyjny, związany ze zwiększonym ruchem turystycznym, w tym międzynarodowym oraz trwającym okresem wzmożonych prac sezonowych. Jednocześnie podkreślić należy, że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF.

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o współpracę oraz podjęcie następujących działań:

 • Zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc obsługi podróżnych (MOP) oraz wszelkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz regularne ich opróżnianie
 • Zamieszczenie we wskazanych powyżej miejscach materiałów informujących o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (w załączeniu przykładowa ulotka). Jednocześnie, w tym przypadku zasadne wydaje się nawiązanie współpracy z wojewodami celem pozyskania środków finansowych niezbędnych do przygotowania materiałów informacyjnych.

 

Mając na uwadze potrzebę informowania o zapobieganiu wystąpienia tej szybko szerzącej się choroby wirusowej, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania dołączonych materiałów informacyjnych.

 

Ulotka informacyjna:

http://www.wetgiw.gov.pl/pliki/tablica-asf.pdf

Cze 14

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego dziewiątego i trzydziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

Są to dwudzieste dziewiąte i trzydzieste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a szóste i siódme w bieżącym roku.

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 10 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwach, w których utrzymywano:

– 6 świń (gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie);

– 3 świnie (gmina Konstantynów, powiat bialski, województwo lubelskie).

Oba gospodarstwa są położone w obszarach zagrożenia (obszary określone w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Komunikaty na temat kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń znajdują się na stronie: http://wetgiw.gov.pl/

Zasady ochrony świń przed ASF oraz materiały informacyjne na temat afrykańskiego pomoru świń dostępne są : http://wetgiw.gov.pl/719—asf-w-polsce

 

Starsze posty «

» Nowsze posty