Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia ,,Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej’’ opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii:

W związku z  przedświątecznym wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zakup żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie ogólnych zasad wynikających z :

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
 • rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania;
 • opinii naukowych;
 • statystyki GUS.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu.

 

 1. Zalecenia dotyczące uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

METODA – Uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu  elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

MIEJSCE – wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.

 

 1. Zalecenia dotyczące personelu

– ukończone 18 lat,

– doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe)

– w przypadku dystrybucji ryb w udziałem pośrednika, zapewnia on aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb.

 

 1. Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb

– baseny – szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,

– woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,

– zagęszczenie – maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,

– optymalna temp. wody 4 – 6 ºC max 10 ºC,

– ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

 

 1. Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody.

 

 1. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie

Zaleca się, aby:

– czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,

– opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniały wymagania podane w pkt. 4.

 

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/idn:1516

nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Treść naboru to przeczytania <tutaj>

Oferta na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych PIW Leszno

Oferta na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych PIW Leszno

Formularz ofertowy

zał. 1 oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

zał. 2 oświadczenie o jakości paliwa

RODO oświadczenie o zapoznaniu od Wykonawców

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina zasady ochrony drobiu przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków:

 

Zasady ochrony drobiu przed chorobą HPAI | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu (wiw.poznan.pl)

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

Oferta na sprzątanie pomieszczeń inspektoratu 2021r.

Treść zapytania ofertowego znajduję sie do poprania w załączniku

Rodo Oświadczenie do ofert wykonawcy

Zapytanie ofertowe – medycyna pracy

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Umowa  obejmie minimalny zakres opieki zdrowotnej, a więc świadczenia zdrowotne , do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie kodeksu pracy, powołanej ustawy i przepisów wykonawczych do tych ustaw (art. 12 ust. 2 pkt 2) na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. w ramach działalności gospodarczej zleceniobiorcy.

 

Wymagania:

 • Ofertę mogą złożyć wyłącznie podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywania czynności o których mowa w ustawie powołanej na wstępie oraz podmioty, w ramach działalności których uprawnieni lekarze udzielają tych świadczeń i wykonują określone czynności.
 • Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę oraz podania w ofercie pełnego brzmienia firmy, adresu, telefonów kontaktowych lub adresów poczty elektronicznej, NIP i REGON.

Wymagane dokumenty i zgody:

 • Wymaga się wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aktualna ilość pracowników: 17.

Podmioty zainteresowane powinny złożyć ofertę do dnia 09.12.2020r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 , od poniedziałku do piątku do godz. 1500 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150).

Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA OPIEKA MEDYCZNA NA 2020 r.”

Kryteria oceny oferty spełniające wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia

 

Termin wyboru oferty: 11.12.2020r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze najpóźniej  18 grudnia 2020 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść w załączniku

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx.

Ogłoszenie naboru dla lekarzy wyznaczonych na rok 2021

Ogłoszenie o wyznaczenia na rok 2021

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

oświadczenie zleceniobiorcy załącznik nr 2

Brexit – ważne informacje

Brexit – ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit—wazne-informacje?fbclid=IwAR2pbmfu01NOZgCCWCk_MxB9SfZ3AYTC3X6SzsdqNU_eqqBLFFFdi7eQSHs

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19.10.2020r. o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19.10.2020r. o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:
 1. a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 • nakazuje się:
 1. a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 2. b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 3. c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 4. d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 5. e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 6. f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 7. g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 8. h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 9. i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 10. j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 11. k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-ryzyku-wystapienia-w-Polsce-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-w-sezonie-jesienno-zimowym-20202021/idn:1484