Terminy zgłaszania zdarzeń w stadach świń na terenie powiatu leszczyńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że zgodnie z art. 12. ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -> „W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój zwierzęcia gospodarskiego
– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.”

 

obszar zagrożony – wścieklizna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o opublikowaniu rozporządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7123/

rozporządzenie 2.2020 z 17.09.2020

 

ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach obowiązujących przy uboju świń na użytek własny oraz obowiązku poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.

 

ubój świń na użytek własny

OBOWIĄZKI POSIADACZY PSÓW:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie, w związku z wyznaczeniem ogniska wścieklizny ( wystąpienie wścieklizny u nietoperza) na terenie powiatu leszczyńskiego przypomina:

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

Art. 56.

  1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
  4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.

4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15. dnia następnego miesiąca.

Art. 85.

1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku

– podlega karze grzywny.

Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest również w biurach powiatowych Agencji.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html

Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych

Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej otwiera zminimalizowane co do wymogów postępowanie, w którym adresat wniosku dokonuje oceny m. in. czy żądana informacja ma charakter publiczny i czy podlega udostępnieniu. Stosownie do wyników tej oceny udziela tej informacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni albo zaskarżalną decyzją odmawia jej udzielenia, może także w uzasadnionych przypadkach  obciążyć wnioskodawcę kosztami związanymi  z udzieleniem informacji publicznej. Nadto może wystąpić konieczność powiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej ponad podstawowy termin 14 dni.

Wskazane wyżej decyzje i zawiadomienia wymagają skierowania ich do określonej osoby, która złożyła wniosek o udzielenie informacji publicznej, a zatem dane tej osoby muszę być znane podmiotowi, do którego skierowano wniosek. W konsekwencji przyjmuje się, że anonimowe żądanie udzielenie informacji publicznej nie spełnia wymogów wniosku w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy  i nie generuje obowiązku udzielenia informacji publicznej.  Twierdzenie to zachowuje aktualność także w przypadku anonimu nadesłanego pocztą elektroniczną, zawierającego żądanie udzielenie informacji na określony adres poczty elektronicznej.

Powyższy pogląd znajduje oparcie w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych:

Wyrok WSA w Łodzi, sygn. akt: II SAB/Łd 205/15 (orzeczenie prawomocne)  http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/30316-anonim-a-informacja-publiczna

Skarżący złożył wniosek drogą elektroniczną – wysłał pytania na adres mailowy Spółki. Wiadomość nie zawierała wskazania imienia i nazwiska jej autora, a jedynie żądanie doręczenia odpowiedzi „w postaci odpowiedzi  e –mail”.

W odpowiedzi na skargę,  Spółka wyjaśniła, że wniosek złożony pocztą elektroniczną nie był podpisany ani nie wskazywał danych wnioskodawcy.  Dopiero skarga zawiera dane wnioskodawcy jak imię i nazwisko oraz adres wobec czego spółka udostępniła już wnioskodawcy informacje w żądanym zakresie.

Rozstrzygnięcie Sądu

WSA rozstrzygnął, że złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji, i względnie – wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji (o której to decyzji wspomina zresztą sam skarżący w treści skargi). Oczywiste jest zatem, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być anonimowy. Niezależnie więc od formy jego wniesienia winien zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres i treść żądania. W przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną nie jest konieczne użycie podpisu elektronicznego, jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy ze wskazania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) oraz adresu, w tym także poczty elektronicznej, na który winna być przesłana informacja.

Tak samo orzekł WSA w Gdańsku https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sab-gd-60-16-wymog-braku-anonimowosci-wniosku-o-522199134 (wyrok z 29 czerwca 2016 r., sygn.. IISAB/GD60/16).

Nie znajduje uzasadnienia hipoteza, że niespełniający wymogów ustawowych wniosek o udzielenie informacji publicznej rozpoczyna bieg terminu do udzielenia tej informacji.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach bioasekuracji, dotyczących ziarna i słomy.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina: zasady bioasekuracji gospodarstw to także dbanie o to, żeby poddawać kwarantannie zarówno ziarno, jak i słomę pozyskane podczas żniw. Słoma, podobnie jak ziarno, wprost z pola nie może trafiać bezpośrednio do chlewni. Wystarczy, że dzień wcześniej przez pole, z którego zebrano ziarno, albo słomę, przeszły zarażone afrykańskim pomorem świń dziki i choroba trafi taką drogą do chlewni. Ziarno musi w magazynie przeleżeć co najmniej 30 dni, natomiast słoma przez 90 dni musi podlegać kwarantannie.

 

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Glowny-Lekarz-Weterynarii-przypomina-o-zasadach-bioasekuracji/idn:1426

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać

Przypomnienie w temacie – wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie przypomina o konieczności zgłaszania przypadków pogryzienia człowieka przez zwierzęta domowe lub dzikie oraz zgłaszania wszelkich  podejrzeń wścieklizny.

W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

W przypadku uznania podejrzenia za zasadne powiatowy lekarz weterynarii wprowadza stosowne środki mające na celu stwierdzenie lub wykluczenie wścieklizny (obserwację żywego zwierzęcia lub badanie laboratoryjne martwego zwierzęcia).

https://www.gov.pl/web/gis/wscieklizna

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

  1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

 

Ulotka do pobrania <tutaj>

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/postepowanie-w-przypadku-znalezienia-padlego-dzika

https://wloszakowice.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Wvnh20aPbGRk/content/grzybobranie-w-strefach-asf