Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrane osoby:

Magdalena Melerowicz – Bos

szczegóły dostępne <tutaj>

Ulotka na temat pryszczycy

 

Ulotka PRYSZCZYCA

 

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Wyznaczenia 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 w terminie do 1 grudnia 2018 r. Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wyznaczenia 2019 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniami mogą być objęte wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniami zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

 

lekarz wniosek uniwersalny

oświadczenie lekarza ubój i inne

oświadczenie lekarza szczepienia i inne

oświadczenie lekarza próbki

oświadczenie lekarza włośnie

wzór 2018 wniosek czynności pomocnicze badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

wzór 2018 wniosek czynności pomocnicze poskramianie świń

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze

z dniem 11 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2018r., poz. 1642)

z dniem 11 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2018r., poz. 1642)

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski…

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski, biorących udział w zawodach międzynarodowych w innych Państwach Członkowskich UE. Zgodnie z opinią prawną  Komisji Europejskiej wszystkie zarejestrowane koniowate przemieszczane na zawody muszą być obowiązkowo zaopatrywane w zaświadczenia zdrowia zgodne z załącznikiem II dyrektywy Rady 2009/156/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich.

 

ChZ.912.2.32.2018.1

Koniec naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Nabór na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

 

Nabór na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny