Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski…

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski, biorących udział w zawodach międzynarodowych w innych Państwach Członkowskich UE. Zgodnie z opinią prawną  Komisji Europejskiej wszystkie zarejestrowane koniowate przemieszczane na zawody muszą być obowiązkowo zaopatrywane w zaświadczenia zdrowia zgodne z załącznikiem II dyrektywy Rady 2009/156/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich.

 

ChZ.912.2.32.2018.1

Koniec naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Nabór na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

 

Nabór na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Adres do korespondencji:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Święciechowska 150, 64 – 100 Leszno

tel. 65 520 39 63, fax 65 529 94 09, e-mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wetleszno.pl lub telefonicznie 65 529 94 09.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 2. a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. b) Prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
 4. c) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. d) W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 

 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. III odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Lesznie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 2. b) Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
 3. c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 4. d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. e) Prawo do przenoszenia danych
 6. f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. W przypadku publicznego charakteru rejestrów/wykazów/list dane te są powszechnie dostępne.

ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ – NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI DO ŚRODOWISKA

ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ – NIE WYRZUCAJ ŻYWNOŚCI DO ŚRODOWISKA

 

ulotka asf żywność

Posiadasz zwierzęta gospodarskie i nie chcesz stracić prawa do odszkodowania? Przeczytaj !

Posiadasz zwierzęta gospodarskie i nie chcesz stracić prawa do odszkodowania?

Przeczytaj !

 

2018.07.20 ulotka informacyjna

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor

 

2018-07-20-11-04-03-01

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego

 

2018-06-12-12-36-09-01

Nabór na stanowisko inspektora

 

2018-06-11-08-26-35-01