Ogłoszenie opieka lekarska

Leszno, dnia  27 listopad 2018r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Umowa  obejmie minimalny zakres opieki zdrowotnej, a więc świadczenia zdrowotne , do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie kodeksu pracy, powołanej ustawy i przepisów wykonawczych do tych ustaw (art. 12 ust. 2 pkt 2).

Aktualna ilość pracowników: 14.

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r. godz. 15.00 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150). Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz dołączenia do niej wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).

Zamknięta koperta z ofertą powinna być opatrzona napisem: OFERTA  OPIEKA MEDYCZNA – nie otwierać przed 11.12.2018, godz. 15.00

Termin wyboru oferty: 14 grudnia 2018 r.  Po upływie terminu składania ofert będą one jawne.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze pismem wysłanym najpóźniej  19 grudnia 2018 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

plik załącznika.

Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń

Leszno, dnia  27 listopad 2018  r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania pisemnych ofert na usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150.

Wymagania:

1) Sprzątanie codzienne w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

2) Zakres sprzątania:

  1. a) codzienne zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, oczyszczania z kurzu mebli, sprzętów, parapetów wewnętrznych, cokolików, drzwi, grzejników, oświetlenia dostępnego z podłogi,
  2. b) codzienne opróżnianie i czyszczenia koszy na śmieci z wymianą worków,
  3. c) mycie i dezynfekcja toalet, w tym glazury łazienkowej, armatury, luster, zabezpieczenia toalet w ramach wynagrodzenia w mydło w płynie i niezbędne środki higieny i czystości oraz zaopatrzenie toalet w papier i ręczniki papierowe dostarczone przez zamawiającego,
  4. d) mycie wszystkich punktów świetlnych raz na kwartał,
  5. e) mycie szyb okiennych wewnątrz i na zewnątrz oraz ram okiennych dwa razy w roku (wiosna, jesień).

3) Zapewnienie w ramach umówionego wynagrodzenia sprzętu i środków czystości dopuszczonych do stosowania na rynku polskim leży po stronie wykonawcy.

4) Zapewnienie przestrzegania wymogów BHP przez osoby, z pomocą których wykonawca będzie wykonywał umowę.

5) Wykonywanie umowy osobiście lub z pomocą osób zatrudnionych zgodnie z prawem polskim.

6) Wyrażenie wynagrodzenia miesięcznego (ceny) brutto z VAT.

7) Zakup niezbędnych środków czystości oraz narzędzi potrzebnych do wykonania usługi jest po stronie wykonawcy i mieści się w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

8) Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz podania w ofercie pełnego brzmienia firmy, adresu, telefonów kontaktowych lub adresów poczty elektronicznej, NIP i REGON.

Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych umową: 339,45 m2

Częstotliwość sprzątania: codziennie z wyłączeniem sobót, niedziel i  dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r.. godz. 15.00 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150). Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz dołączenia do niej wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).

Zamknięta koperta z ofertą powinna być opatrzona napisem: OFERTA SPRZĄTANIE – nie otwierać przed 11.12.2018, godz. 15.00

Termin wyboru oferty: 14 grudnia 2018 r.  Po upływie terminu składania ofert będą one jawne.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze pismem wysłanym najpóźniej a 19 grudnia 2018 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Plik do pobrania.

Wynik naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrane osoby:

Magdalena Melerowicz – Bos

szczegóły dostępne <tutaj>

Ulotka na temat pryszczycy

 

Ulotka PRYSZCZYCA

 

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Wyznaczenia 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 w terminie do 1 grudnia 2018 r. Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wyznaczenia 2019 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniami mogą być objęte wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniami zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

 

lekarz wniosek uniwersalny

oświadczenie lekarza ubój i inne

oświadczenie lekarza szczepienia i inne

oświadczenie lekarza próbki

oświadczenie lekarza włośnie

wzór 2018 wniosek czynności pomocnicze badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

wzór 2018 wniosek czynności pomocnicze poskramianie świń

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie o naborze

z dniem 11 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2018r., poz. 1642)

z dniem 11 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( Dz.U. z 2018r., poz. 1642)

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski…

Informacja w sprawie certyfikacji koni pochodzących z Polski, biorących udział w zawodach międzynarodowych w innych Państwach Członkowskich UE. Zgodnie z opinią prawną  Komisji Europejskiej wszystkie zarejestrowane koniowate przemieszczane na zawody muszą być obowiązkowo zaopatrywane w zaświadczenia zdrowia zgodne z załącznikiem II dyrektywy Rady 2009/156/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich.

 

ChZ.912.2.32.2018.1