Nabór Lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji Programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu leszczyńskiego.

Czas realizacji zlecenia: od marca 2015r.

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

tel.: 065 520-39-63

fax: 065 529-94-09

e-mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2015

Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2015

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 w terminie do 10 lutego 2015 r. Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wzory zgłoszeń do wyznaczenia. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniami mogą być wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniami zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

Nabór radcy prawnego

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci radcy prawnemu albo adwokatowi wykonującemu zawód w formie kancelarii radcy prawnego albo adwokata, bądź   spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, w której radca prawny albo adwokat jest wspólnikiem, obsługę prawną  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia 2015 r.

Wymagania:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa weterynaryjnego i jego znajomość udokumentowane  co najmniej 3-letnią praktyką w obsłudze prawnej  inspektoratu weterynarii dowolnego szczebla w okresie nie dawniejszym, niż 5 lat przed złożeniem oferty lub  ukończonymi studiami podyplomowymi w dziedzinie prawa weterynaryjnego albo ukończonymi szkoleniami zawodowymi w tej dziedzinie,

2) dysponowanie aktualizowanym na bieżąco systemem informacji  prawnej, zapewniającym dostęp do tekstów ustaw i przepisów wykonawczych, komentarzy oraz orzecznictwa,

3) wykonywanie obsługi prawnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie co najmniej w jednym dniu w tygodniu, a w zakresie niezbędnym częściej  (z uwzględnieniem nieobecności urlopowej),

4) zapewnienie systemu bieżącego ewidencjonowania wykonywanych czynności z zakresu pomocy prawnej lub  czasu pracy na rzecz zamawiającego w sposób  umożliwiający  kontrolę wykonania umowy oraz  udostępnianie danych z tego systemu na żądania zamawiającego,

5) dyspozycyjność  w sprawach pilnych.

 

W ofercie należy wskazać w szczególności:

– oczekiwane wynagrodzenie,

–  sposób spełnienia wymagań określonych w punktach 1,2, 4 i 5..

Termin składania ofert: 31.12.2014

Miejsce składania ofert: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150.

Kryteria oceny ofert spełniających wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia,

– ocena spełnienia wymagań określonych w punktach od 1 do 5.

Termin wyboru oferty:  15 stycznia 2015 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Nabór Informatyka

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci obsługę informatyczną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia 2015 r.

Wymagania:

 

1)        bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu programów Wolters Kluwer –  finanse, kadry, płace, wyposażenie, magazyn, fakturowanie

2)      bardzo dobra znajomość i obsługa programu „Płatnik” (ZUS),

3)      znajomość i obsługa witryny EPUAP wraz z zarządzaniem użytkownikami w systemie DRACO,

4)      umiejętność zarządzania użytkownikami i obsługa witryny TREZOR 3,

5)       znajomość obsługi i zarządzanie z poziomu użytkownika systemem bankowym NBP,

6)     bardzo dobra znajomość i obsługa programu SerPiw wraz z obsługą certyfikatów Sigillum,

7)      umiejętność zarządzania treścią strony internetowej opartej na PHP i MySql wraz z obsługą strony BIP,

8)      bardzo dobra znajomość i obsługa systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7, Windows 8,

9)     znajomość i obsługa pakietów biurowych MS Office od wersji 2007 do 2013,

10)     znajomość i obsługa baz danych opartych na MSSQL 2008 R2,

11)       zawansowane zarządzanie oprogramowaniem serwerowym w wersji Windows Server 2012 r2,

12)      obsługa i zarządzanie systemem eSOD.

13)     doświadczenia zawodowe w zakresie wskazanym w punktach 1-12 wykazane co najmniej roczną praktyką w obsłudze informatycznej  inspektoratu weterynarii dowolnego szczebla w okresie nie dawniejszym, niż 3 lata przed złożeniem oferty lub  referencjami podmiotu albo podmiotów obsługiwanych informatycznie w zakresie określonym w punktach 1-12 w okresie nie dawniejszym, niż 3 lata przed złożeniem oferty,

14)      wykonywanie obsługi informatycznej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie co najmniej w jednym dniu w tygodniu, a w zakresie niezbędnym częściej  (z uwzględnieniem nieobecności urlopowej),

15)     dyspozycyjność w dniach roboczych w sprawach pilnych, rozumiana jako zapewnienie interwencji informatycznej w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

 

Oferta winna zawierać w szczególności:

– oczekiwane wynagrodzenie,

–  wykazanie spełnienia wymagań określonych w punkcie 13.

Termin składania ofert: 31.12.2014

Miejsce składania ofert: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150.

Kryteria oceny ofert spełniających wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia,

– ocena spełnienia wymagań określonych w punkcie 13.

Termin wyboru oferty:  15 stycznia 2015 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

08-12-2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania ofert na stałą usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu w Lesznie

ogłoszenie – oferta na sprzątanie

Ogłoszenie

Leszno, dnia 24 listopad 2014 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe / Dz. U. Nr 114 poz. 761/ i na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbędzie się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostki (instytucje) gospodarki budżetowej.
 2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I;
 3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I-II.

 

 1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie  z treścią § 38 pkt. 3 i 4.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.

 

 1. Wniosek winien być dostarczony w zamkniętej kopercie do dnia 8 grudnia.2014 r.
 2. Wniosek winien zawierać:

– oświadczenie referenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1.

– dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania ), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres oraz siedzibę,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

-oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia  o przyjęciu oferty lub niezwłocznie  po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach  w terminie  nie dłuższym niż 7 dni.
 5. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 12 1010 1469 0067 8322 3100 0000. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zgodne z treścią rozporządzenia.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 8.12.2014 r do godz. 10.00 na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

Tel. 65 520 39 63, fax.65 529 94 09

e-mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów I udzielania wyjaśnień jest:

Longina Leśniczuk

 

 

 

Załącznik:

 1. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego

Kradzież konia

W związku z kradzieżą konia:

Koń RAMOS – wałach maści kasztanowatej, nr UELN 616999540281004 nr transpondera 61609820011946

proszę o kontakt z najbliższym Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

24-11-2014

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem
sprzedaży detalicznej.

 

06-11-14 informacja GLW

26-08-2014r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego

25-07-2014

Pismo GLW – ASF – ulotki dla hodowców trzody chlewnej oraz dla myśliwych i leśników

 

Pismo GLW403-420

ulotka ASF myśliwi i leśnicy

ulotka ASF rolnicy cały kraj

Skip to content