Składniki majątku

Leszno , 22 wrzesień  2010 r.

 

 

PIWET.AG:2320-01/10

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego                                                                     Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

 

 

Na postawie § 5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym  , zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. Nr 191 poz.1957 ) na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie informuje , o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego .Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawierają załączniki nr 1A i nr 1 B.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii odbędzie się poprzez:

 

I. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce , przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową , zakład budżetowy , gospodarstwo pomocnicze.

II. Sprzedaż w trybie § 36 ww. Rozporządzenie , o ile dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1;

III. Zbycie w formie darowizny , o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-2.

 

I. Jednostki budżetowe , zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1A , w formie nieodpłatnego przekazania , mogą składać pisemne wnioski zawierające  :

1. nazwę , siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego;

 

2. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę :

3. wskazanie składnika majątku ruchomego , o który występuje jednostka ;

4. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

5. oświadczenie , że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym .

 

II .Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku  nr 1 B , mogą składać pisemne oferty :

1.  jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego winny złożyć ofertę , która odpowiadać będzie zasadom określonym w rozporządzeniu i wymaganiom określonym w ogłoszeniu .

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie oznaczonej słowami :

 

 

sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego –                                                        nie otwierać  przed 30 września 2010 r. „

 

2.Oferta winna zawierać :

a) oświadczenie oferenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 B,

b)dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko , imię , dokładny adres zamieszkania ) , natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę , adres i siedzibę ,

c) oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem technicznym  przedmiotu sprzedaży ,

d) oświadczenie oferenta , że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez cały okres postępowania  , jednak nie dłużej jak 30 dni.

4.Umowę sprzedaży uważa się za zawarta z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty

5. W przypadku , gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego komisja przetargowa przeprowadzi miedzy tymi oferentami aukcję . Terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni.

6.W przypadku aukcji z osoba , która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty lub niezwłocznie po udzieleniu mu przybycia , jednakże w obu przypadkach w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

8.Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 12 1010 1469 0067 8322 3100 0000 . zapłata następuje w momencie , gdy kwota stanowiąca cenę nabycia , będzie w faktycznym posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii .

 

III . Jednostki wymienione  w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem o formie darowizny , składniki majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 A mogą składać pisemne wnioski zawierające :

 

1)      nazwę , siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego:

2)       informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę :

3)       odpis statutu:

4)      wskazanie składnika majątku ruchomego , o który występuje jednostka :

5)      uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego :

6)      oświadczenie ,że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie w miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym .

Wnioski i oferty , o których mowa wyżej należy składać do 30 .09. 2010 r. do godz.10 .00

Na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

W Lesznie

Ul.  Święciechowska 150 64-100 Leszno tel.0655203963 , fax.0655299409

email : leszno.piw@wetgiw.gov.pl      ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

 

Zał. Nr 1B

 

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego


Lp. Nazwa składnika

majątku ruchomego

j.m Ilość Cena                     za  szt. Ocena stanu technicznego Sposób zagospodarowania
1. Zestaw komputerowy

 

szt. 1 20,00 zł. Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,uszkodzony Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
2. Zestaw komputerowy Szt. 1 20,00 zł. Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,uszkodzony Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
3. Zestaw komputerowy

 

Szt. 1 20,00 zł. Długi okres użytkowania , przestarzały technicznie ,

uszkodzony

Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
4. Urządzenie myjące HDS

 

Szt. 1 20,00 zł. Długi okres użytkowania , przestarzałe technicznie ,

zardzewiałe

Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
5. Drukarka HP 1100 JET Laser Szt. 1 20,00 zł. Długi okres użytkowania , przestarzały technicznie ,

 

Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
6. Fotel  „Tabaco „

 

Szt. 1 20,00 zł. Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
7. Krzesło GTP Szt. 2 20,00 zł Uszkodzone , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
8. Biuro duże antracyt Szt. 1 20,00 zł. Uszkodzone , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
9. Kontener antracyt 5 szufladowy Szt. 1 10,00 zł Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
10. Kontener antracyt 4 szufladowy Szt. 1 10,00 zł. Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
11. Komplet meblowy gabinetowy Szt. 1 20,00 zł. Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
12. Szafy biurowe antracyt Szt. 2 20,00 zł. Uszkodzona , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
13. Maszyna do liczenia CITIZEN Szt. 1 10,00 zł. Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży
14. Telefon „CONEX” Szt. 1   1,00 zł. Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do sprzedaży


 

Zał. Nr 1 A

 

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego


Lp. Nazwa składnika

majątku ruchomego

j.m Ilość Ocena stanu technicznego Sposób zagospodarowania
1. Zestaw komputerowy

 

szt. 1 Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,uszkodzony Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
2. Zestaw komputerowy

 

Szt. 1 Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,uszkodzony Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
3. Zestaw komputerowy

 

Szt. 1 Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,uszkodzony Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
4. Urządzenie myjące HDS

 

Szt. 1 Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,

zardzewiałe

Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
5.

 

Drukarka HP 1100 JET Laser Szt. 1 Długi okres użytkowania przestarzałe technicznie ,

 

Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
6. Fotel  „Tabaco „

 

Szt. 1 Uszkodzony , naprawa jest nieopłacalna Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
7.

 

Krzesło GTP Szt. 1 Długi okres użytkowania

złamane ,naprawa nieopłacalna

Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
8. Biuro duże antracyt Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone , Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
9. Kontener antracyt 5 szufladowy Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
10. Kontener antracyt 4 szufladowy Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
11. Komplet meblowy gabinetowy Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
12. Szafy biurowe antracyt Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
13. Maszyna do liczenia CITIZEN Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
14. Telefon „CONEX” Szt. 1 Długi okres użytkowania uszkodzone Zbędne z przeznaczeniem do przekazania , darowizny innej jednostce
Skip to content