Dostępność

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie. Data publikacji strony internetowej:

2020-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-09 . Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie jest Grażyna Gross, grazynagross@wetleszno.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 520 39 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/.

D

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie posiada wejście do budynku poprzez klatkę schodową. Przed schodami –możliwość skorzystania z dzwonka przywołującego pracownika Inspekcji.  Dostępna jest platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze są szerokie, przestrzenne. Przy wejściu -tablica informacyjna na temat rozmieszczenia pomieszczeń- dostępna w sposób wizualny. Oznaczenia na drzwiach dostępne w sposób wizualny i dotykowy. W korytarzu znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Brak wind, brak dostosowań typu –pochylnie. Istnieje możliwość wstępu do urzędu z psem asystującym. Przed budynkiem dostępny jest parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii deklaruje chęć osiągnięcia poziomu wyższego od obecnego i dąży do tego celu.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNA

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu w siedzibie Inspekcji Weterynaryjnej lub online po co najmniej 3  dniowym uprzedzeniu.

W każdej chwili zachęcamy do skorzystania z dostępu alternatywnego. Na wprost wejścia znajduje się sekretariat. Osoby w nim zatrudnione deklarują pomoc bezpośrednią każdemu klientowi.

 

Koordynator ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie jest:

Grażyna Gross

Kontakt:

  • e-mail: grazynagross@wetleszno.pl
  • telefon: 65 520 39 63
  • godziny: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
Skip to content