Regulamin organizacyjny

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744);

2) zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacjiwojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

3) Statutu;

4) niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Lesznie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Leszno;

2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Lesznie.;

3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie;

4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie   określone w § 11-15 Regulaminu;

5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych

 

§ 3

 

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3) wynikających z odrębnych ustaw.

 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat;

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

§ 4

 

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.
 2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 § 5

 

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

 § 6

 

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:
 1. Zastępca Powiatowego Lekarza,
 2. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
 3. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,
 4. Zespół do spraw administracyjno – finansowych,
 5. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej,
 6. Pracownia badania mięsa na obecność włośni.

 § 7

 

 1. Kierownicy odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;

2) porządek i dyscyplinę pracy;

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

 

 1. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, umowa, porozumienie, decyzja administracyjna i akt prawny.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 3. Projekty pism, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;

4) pracownika ds. obsługi prawnej pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 1. Projekty dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 i 3 powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3) głównego księgowego – w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5, Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2,

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6 Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa.

 § 9

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza

§ 10

 

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu określa instrukcja kancelaryjna

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 § 11

 

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,

2) prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie nakazów i zakazów mających na celu zwalczenie choroby,

3) przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,

4) pobieranie próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,

5) kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych dotyczących obrotu zwierzętami, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt oraz schronisk dla zwierząt, oraz kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,

6) kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:

 1. a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
 2. b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
 3. c) nadzoru nad obrotem zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie, skupem zwierząt i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,

7) badanie zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,

8) opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,

9) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,

10) dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej powiatu,

11) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja,

12) prowadzenie spraw związanych z uznaniem powiatu lub jego części za urzędowo wolne od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,

14) prowadzenie kontroli w zakresie wzajemnej zgodności,

15) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,

16) współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

17) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

18) opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Powiatowego lekarza Weterynarii,

19) nakładanie i stosowanie sankcji karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy,

20) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

 

§ 12

 

 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa, zwierząt łownych oraz składowaniem mięsa i jego przetworów w tym także mleka i jego przetworów oraz prowadzenie wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz,

2) kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych:

 1. a) przetwórstwa mięsa, skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych, składowania mięsa i jego przetworów,
 2. b) produkcji mleka i jego przetworów,
 3. c) produkcji i przechowywania jaj i ich przetworów,
 4. d) przetwórstwa i przechowywania miodu naturalnego,
 5. e) badań artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy,
 6. f) dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji

3) prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

4) ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania,

5) badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz mięsa innych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

6) organizowanie badania i nadzoru weterynaryjnego w obwodach, w tym rzeźniach ustalonych dla zakładów i obiektów, w których uzasadnione jest pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego przez powiatowych inspektorów weterynaryjnych,

7) pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań dotyczących;

 1. a) badań zwierząt rzeźnych i mięsa,
 2. b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

8) kontrola nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej,

9) przygotowanie decyzji i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

10) kontrola badań lekarskich pracowników zatrudnionych w nadzorowanych przedsiębiorstwach,

11) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt,

12) prowadzenie ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt,

13) gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych,

14) egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

15) nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

16) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz,

17) nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,

18) nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach,

19) nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych,

20) nadzór nad obrotem paszami,

21) sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,

22) nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,

23) nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych oraz nad zakładami produkującymi karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowniami karm dla zwierząt domowych,

24) obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji,

25) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw.

 

 § 13

 

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjno – finansowych należy w szczególności:

1) w zakresie administracyjnym :

 1. a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego, dokumentowania zamówień publicznych;
 2. b) planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu oraz współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;
 3. c) prowadzenie gospodarki majątkiem Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu ewidencjonowaniu majątku Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym, podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,
 4. d) zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami, oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach Inspektoratu, prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza,
 5. e) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Inspektoratu, koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników,
 6. f) prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. g) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników,
 8. h) wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowozatrudnionych i zatrudnionych pracowników Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego oraz merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie list płac,
 9. i) zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu,
 10. j) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością  merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości stanowiska,
 11. k) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych,
 12. l) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej inspektoratu zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania,
 13. m) zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych,
 14. n) koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 15. o) prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Inspektoratu,
 16. p) prowadzenie archiwum zakładowego zapewnienie właściwego przyjęcia akt do archiwum, przechowywania akt, udostępniania ich, jak również uzgadnianie z Archiwum Państwowym terminów i zakresu brakowania akt,
 17. q) zapewnienie przestrzegania w Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również kontrola organizacji pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 18. r) prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz  wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 19. s) zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów,
 20. t) zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji,

2) w zakresie finansowym :

 1. a) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów decyzji/zarządzeń/zawiadomień w zakresie zmian w planach finansowych,
 2. b) prowadzenie rachunkowości jednostki,
 3. c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. d) obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań zespołu,
 5. e) dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 1. f) sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
 2. g) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,
 3. h) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określone w odrębnych przepisach dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat,
 4. i) monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
 5. j) naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;
 6. k) bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Inspektoratu,
 7. l) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu i terminowe ich regulowanie.
 8. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:

 1. a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
 2. b) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 3. c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 4. d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 5. e) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
 6. f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) Dokonywanie wstępnej kontroli:

 1. a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu.

§ 14

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych, w szczególności :

 1. wykonywanie obsługi prawnej, w tym udzielanie opinii prawnych pisemnych, konsultacji i porad prawnych ustnych,
 2. reprezentowanie Powiatowego Lekarza przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
 3. opiniowanie umów oraz dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem.

§ 15

Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy w szczególności badanie mięsa na obecność włośni w celu ustalenia o przydatności mięsa do spożycia.

Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2

 

Skip to content