Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa w szczególności na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
  z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późniejszymi zmianami),
 5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późniejszymi zmianami),
 6. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
 7. Ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145
  z późniejszymi zmianami),
 8. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
 9. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),
 10. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
 11. Ustawy z dnia 21 stycznia 2005r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289
  z późniejszymi zmianami),
 12. Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 maja 2008 r.,
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 2 z 2007 r., poz. 15),
 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków
  i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837),
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 czerwca 2006 r., w sprawie gospodarki finansami jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno- prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późniejszymi zmianami),Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami).
Skip to content