RODO – Klauzula informacyjna

Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w

Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie

 jest Pani Natalia Wielowiejska

e-mail kontakt@rodo-leszno.com.pl,

tel. 783 479 791

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, powinny mieć możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W związku z tym publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym podmiotom.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie z siedzibą przy ul.  Święciechowskiej 150, 64-100 Leszno, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja statutowych zadań jednostki w interesie publicznym, w tym w szczególności przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE. Szczegółowe zadania określone zostały w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021 poz. 306).

Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to; art.6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez PIW na podstawie umowy), art.6 ust.1 lit. c. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez PIW na podstawie obowiązku prawnego) oraz  art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez PIW w interesie publicznym).W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO).

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej podmiotu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Informujemy również, że Administrator Danych może przekazywać dane osobowe przetwarzane w swoich zasobach w związku z obowiązkiem wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa i wymiany informacji, o których mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych przepisach prawa.

 1. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Obywatela jest obligatoryjne (obowiązkowe).

W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Obywatel zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu

 

 

Skip to content