Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń

Leszno, dnia  27 listopad 2018  r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania pisemnych ofert na usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150.

Wymagania:

1) Sprzątanie codzienne w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

2) Zakres sprzątania:

  1. a) codzienne zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, oczyszczania z kurzu mebli, sprzętów, parapetów wewnętrznych, cokolików, drzwi, grzejników, oświetlenia dostępnego z podłogi,
  2. b) codzienne opróżnianie i czyszczenia koszy na śmieci z wymianą worków,
  3. c) mycie i dezynfekcja toalet, w tym glazury łazienkowej, armatury, luster, zabezpieczenia toalet w ramach wynagrodzenia w mydło w płynie i niezbędne środki higieny i czystości oraz zaopatrzenie toalet w papier i ręczniki papierowe dostarczone przez zamawiającego,
  4. d) mycie wszystkich punktów świetlnych raz na kwartał,
  5. e) mycie szyb okiennych wewnątrz i na zewnątrz oraz ram okiennych dwa razy w roku (wiosna, jesień).

3) Zapewnienie w ramach umówionego wynagrodzenia sprzętu i środków czystości dopuszczonych do stosowania na rynku polskim leży po stronie wykonawcy.

4) Zapewnienie przestrzegania wymogów BHP przez osoby, z pomocą których wykonawca będzie wykonywał umowę.

5) Wykonywanie umowy osobiście lub z pomocą osób zatrudnionych zgodnie z prawem polskim.

6) Wyrażenie wynagrodzenia miesięcznego (ceny) brutto z VAT.

7) Zakup niezbędnych środków czystości oraz narzędzi potrzebnych do wykonania usługi jest po stronie wykonawcy i mieści się w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

8) Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz podania w ofercie pełnego brzmienia firmy, adresu, telefonów kontaktowych lub adresów poczty elektronicznej, NIP i REGON.

Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych umową: 339,45 m2

Częstotliwość sprzątania: codziennie z wyłączeniem sobót, niedziel i  dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r.. godz. 15.00 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150). Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz dołączenia do niej wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).

Zamknięta koperta z ofertą powinna być opatrzona napisem: OFERTA SPRZĄTANIE – nie otwierać przed 11.12.2018, godz. 15.00

Termin wyboru oferty: 14 grudnia 2018 r.  Po upływie terminu składania ofert będą one jawne.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze pismem wysłanym najpóźniej a 19 grudnia 2018 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Plik do pobrania.

Skip to content