Informacja na temat wirusa SCHMALLENBERG

Od 1 stycznia 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna w imieniu ARiMR przeprowadza kontrolę wzajemnej zgodności (cross compliance), której  podlegają  min. gospodarstwa rolników, którzy ubiegają się  o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Od 1 stycznia 2011 r. dodatkowo kontroli podlegać będzie przestrzeganie przepisów zawartych w Rozporządzeniu WE Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz, a w szczególności dokonanie zgłoszenia prowadzenia działalności na rynku pasz w zakresie  produkcji pierwotnej, a także żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów uchybień w przestrzeganiu tych zasad na właściciela gospodarstwa mogą zostać nałożone sankcje finansowe polegające na obniżeniu wysokości należnych dopłat wynoszących nawet  do 30% ich wartości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie jednocześnie przypomina, że obowiązek rejestracji u Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzenia działalności  na rynku pasz zgodnie z w.w rozporządzeniem istnieje od 2005 r.

 

Dokonać takiego zgłoszenia należy poprzez  dostarczenie  załączonego do niniejszego  wniosku i oświadczenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie.  Dokumenty te  można pobrać także w biurze urzędu oraz  ze strony www PIW w Lesznie pod adresem:  www.wetleszno.pl  w zakładce „Wnioski do pobrania”.

Wypełnione wnioski i oświadczenia można złożyć osobiście w sekretariacie  urzędu  lub przesłać pocztą na adres : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno.

 

Informacja na temat wirusa SCHMALLENBERG

Skip to content