Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2016

Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2016

 

Oferta na wyznaczonych lekarzy 07-12-2015

Oferta na wybór firmy sprzątającej w 2016r.

Oferta na wybór firmy sprzątającej w 2016r.

Oferta na sprzątanie w 2016r.

21-09-2015r.

W związku z realnym zagrożeniem przeniesienia afrykańskiego pomoru świń na  terytorium województwa wielkopolskiego, gdzie choroba  nie występuje, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwraca się z prośbą do podróżnych o wyrzucanie resztek jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.
Równocześnie informuje o zagrożeniach, jakie niesie za sobą wwóz żywności pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich dotkniętych ASF oraz pozostawianie tej żywności w miejscach dostępnych dla dzików.

 

Pismo GLW w sprawie ASF

Tablica ASF

18-05-2015

Wprowadzenie „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)” na obszarze województwa podlaskiego

 

15-05-2015 informacja asf

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH WJEŻDŻAJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ – ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

 

Ulotka ASF

Nabór Lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji Programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu leszczyńskiego.

Czas realizacji zlecenia: od marca 2015r.

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

tel.: 065 520-39-63

fax: 065 529-94-09

e-mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2015

Ogłoszenie PIW Leszno w sprawie wyznaczeń lekarzy w roku 2015

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 w terminie do 10 lutego 2015 r. Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wzory zgłoszeń do wyznaczenia. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniami mogą być wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniami zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

Nabór radcy prawnego

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci radcy prawnemu albo adwokatowi wykonującemu zawód w formie kancelarii radcy prawnego albo adwokata, bądź   spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, w której radca prawny albo adwokat jest wspólnikiem, obsługę prawną  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia 2015 r.

Wymagania:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa weterynaryjnego i jego znajomość udokumentowane  co najmniej 3-letnią praktyką w obsłudze prawnej  inspektoratu weterynarii dowolnego szczebla w okresie nie dawniejszym, niż 5 lat przed złożeniem oferty lub  ukończonymi studiami podyplomowymi w dziedzinie prawa weterynaryjnego albo ukończonymi szkoleniami zawodowymi w tej dziedzinie,

2) dysponowanie aktualizowanym na bieżąco systemem informacji  prawnej, zapewniającym dostęp do tekstów ustaw i przepisów wykonawczych, komentarzy oraz orzecznictwa,

3) wykonywanie obsługi prawnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie co najmniej w jednym dniu w tygodniu, a w zakresie niezbędnym częściej  (z uwzględnieniem nieobecności urlopowej),

4) zapewnienie systemu bieżącego ewidencjonowania wykonywanych czynności z zakresu pomocy prawnej lub  czasu pracy na rzecz zamawiającego w sposób  umożliwiający  kontrolę wykonania umowy oraz  udostępnianie danych z tego systemu na żądania zamawiającego,

5) dyspozycyjność  w sprawach pilnych.

 

W ofercie należy wskazać w szczególności:

– oczekiwane wynagrodzenie,

–  sposób spełnienia wymagań określonych w punktach 1,2, 4 i 5..

Termin składania ofert: 31.12.2014

Miejsce składania ofert: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150.

Kryteria oceny ofert spełniających wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia,

– ocena spełnienia wymagań określonych w punktach od 1 do 5.

Termin wyboru oferty:  15 stycznia 2015 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Nabór Informatyka

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci obsługę informatyczną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia 2015 r.

Wymagania:

 

1)        bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu programów Wolters Kluwer –  finanse, kadry, płace, wyposażenie, magazyn, fakturowanie

2)      bardzo dobra znajomość i obsługa programu „Płatnik” (ZUS),

3)      znajomość i obsługa witryny EPUAP wraz z zarządzaniem użytkownikami w systemie DRACO,

4)      umiejętność zarządzania użytkownikami i obsługa witryny TREZOR 3,

5)       znajomość obsługi i zarządzanie z poziomu użytkownika systemem bankowym NBP,

6)     bardzo dobra znajomość i obsługa programu SerPiw wraz z obsługą certyfikatów Sigillum,

7)      umiejętność zarządzania treścią strony internetowej opartej na PHP i MySql wraz z obsługą strony BIP,

8)      bardzo dobra znajomość i obsługa systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7, Windows 8,

9)     znajomość i obsługa pakietów biurowych MS Office od wersji 2007 do 2013,

10)     znajomość i obsługa baz danych opartych na MSSQL 2008 R2,

11)       zawansowane zarządzanie oprogramowaniem serwerowym w wersji Windows Server 2012 r2,

12)      obsługa i zarządzanie systemem eSOD.

13)     doświadczenia zawodowe w zakresie wskazanym w punktach 1-12 wykazane co najmniej roczną praktyką w obsłudze informatycznej  inspektoratu weterynarii dowolnego szczebla w okresie nie dawniejszym, niż 3 lata przed złożeniem oferty lub  referencjami podmiotu albo podmiotów obsługiwanych informatycznie w zakresie określonym w punktach 1-12 w okresie nie dawniejszym, niż 3 lata przed złożeniem oferty,

14)      wykonywanie obsługi informatycznej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie co najmniej w jednym dniu w tygodniu, a w zakresie niezbędnym częściej  (z uwzględnieniem nieobecności urlopowej),

15)     dyspozycyjność w dniach roboczych w sprawach pilnych, rozumiana jako zapewnienie interwencji informatycznej w ciągu 4 godzin od zgłoszenia.

 

Oferta winna zawierać w szczególności:

– oczekiwane wynagrodzenie,

–  wykazanie spełnienia wymagań określonych w punkcie 13.

Termin składania ofert: 31.12.2014

Miejsce składania ofert: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150.

Kryteria oceny ofert spełniających wszystkie wymagania:

– wysokość wynagrodzenia,

– ocena spełnienia wymagań określonych w punkcie 13.

Termin wyboru oferty:  15 stycznia 2015 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

08-12-2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania ofert na stałą usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu w Lesznie

ogłoszenie – oferta na sprzątanie

Skip to content