Ogłoszenie

Leszno, dnia 24 listopad 2014 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe / Dz. U. Nr 114 poz. 761/ i na podstawie protokołu przeprowadzonej oceny majątku ruchomego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbędzie się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostki (instytucje) gospodarki budżetowej.
 2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I;
 3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.I-II.

 

 1. Instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie  z treścią § 38 pkt. 3 i 4.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.

 

 1. Wniosek winien być dostarczony w zamkniętej kopercie do dnia 8 grudnia.2014 r.
 2. Wniosek winien zawierać:

– oświadczenie referenta o zainteresowaniu nabyciem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1.

– dane oferenta – w przypadku osób fizycznych ( nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania ), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres oraz siedzibę,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

-oświadczenie oferenta, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

 

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego komisja przeprowadzi między tymi oferentami aukcję. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia  o przyjęciu oferty lub niezwłocznie  po udzieleniu mu przybicia, jednakże w obu przypadkach  w terminie  nie dłuższym niż 7 dni.
 5. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na konto nr 12 1010 1469 0067 8322 3100 0000. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zgodne z treścią rozporządzenia.

 

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 8.12.2014 r do godz. 10.00 na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ul. Święciechowska 150

64-100 Leszno

Tel. 65 520 39 63, fax.65 529 94 09

e-mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów I udzielania wyjaśnień jest:

Longina Leśniczuk

 

 

 

Załącznik:

 1. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego

Kradzież konia

W związku z kradzieżą konia:

Koń RAMOS – wałach maści kasztanowatej, nr UELN 616999540281004 nr transpondera 61609820011946

proszę o kontakt z najbliższym Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

24-11-2014

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem
sprzedaży detalicznej.

 

06-11-14 informacja GLW

26-08-2014r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego

25-07-2014

Pismo GLW – ASF – ulotki dla hodowców trzody chlewnej oraz dla myśliwych i leśników

 

Pismo GLW403-420

ulotka ASF myśliwi i leśnicy

ulotka ASF rolnicy cały kraj

10-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

pełna treść 10-07-2014r. (2)

08-07-2014r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku wąglika

 

pełna treść 8-07-2014r. (2)

08-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia siódmego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

pełna treść 8-07-2014r.

07-07-2014

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia piątego oraz szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

pełna treść 07.07.2014r

Sprostowanie 08-07-2014

07-07-2014

Z dniem 7 lipca 2014 r. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii Pana Marka Pirsztuka

 

Pełna treść

Skip to content